MCWQZS.COM
MCWQZSの小站
MCWQZS的小站

免费公共 DNS推荐 Free Public DNS Server Share

免费公共 DNS推荐  Free Public DNS Server Share

1.cloudflare的1.1.1.1

For IPv41.1.1.1 and 1.0.0.1

For IPv62606:4700:4700::1111 and 2606:4700:4700::1001

官网:https://1.1.1.1/dns/

2.Google DNS:

The Google Public DNS IP addresses (IPv4) are as follows:

  • 8.8.8.8
  • 8.8.4.4

The Google Public DNS IPv6 addresses are as follows:

  • 2001:4860:4860::8888
  • 2001:4860:4860::8844

官网:https://developers.google.com/speed/public-dns/

3.Open DNS:

For IPv4:208.67.222.222 and 208.67.220.220

For IPv6:2620:119:35::35 and 2620:119:53::53

https://www.opendns.com/

4.腾讯


119.29.29.29
182.254.118.118

https://www.dnspod.cn/Products/Public.DNS

5.阿里 (不确定能否加密)

IPV4:
223.5.5.5
223.6.6.6

IPV6:
2400:3200::1

2400:3200:baba::1

DoH/DoT(加密)地址:

dns.alidns.com

http://alidns.com/

6.百度 (不确定能否加密)


180.76.76.76

http://dudns.baidu.com

7.CNNIC (不确定能否加密)


1.2.4.8
210.2.4.8

http://www.sdns.cn/

8.清华大学DNS TUNA DNS666

101.6.6.6 / 2001:da8::666

DNS666 提供 IPv4 与 IPv6 双栈服务——但无论您选择只使用 IPv4 的地址还是选择只使用 IPv6 的地址,都可以同时正常进行 IPv4 (A) 记录和 IPv6 (AAAA) 两种记录的查询,您可以在包括学生宿舍有线或无线网络、教学楼 Tsinghua / Tsinghua-Secure Wi-Fi 等原生双栈网络下,或是 DIVI 等过渡网络下,正常进行具有 IPv4 和 IPv6 结果的域名查询。清华师生在使用校园网时,可以使用这一服务进行域名查询,而无需进行校园网出校认证。但由于连接校园网需要准入,我们建议同时配置学校信息化技术中心提供的 DNS (166.111.8.28 / 166.111.8.29 / 2402:f000:1:801::8:28 / 2402:f000:1:801::8:29) 服务作为备用。

https://tuna.moe/help/dns/

版权声明:
©MCWQZS.COM 未经允许,禁止转载

广告:
没有标签
首页      计算机      免费公共 DNS推荐 Free Public DNS Server Share

MCWQZS的小站

免费公共 DNS推荐 Free Public DNS Server Share
1.cloudflare的1.1.1.1 For IPv4: 1.1.1.1 and 1.0.0.1 For IPv6: 2606:4700:4700::1111 and 2606:4700:4700::1001 官网:https://1.1.1.1/dns/ …
扫描二维码继续阅读
2022-03-02